Locus Solus

Locus Solus Based, Like The Earlier Impressions Of Africa, On Uniquely Eccentric Principles Of Composition, This Book Invites The Reader To Enter A World Which In Its Innocence And Extravagance Is Unlike Anything In The Literature Of The Twentieth CenturyCantarel, A Scholarly Scientist, Whose Enormous Wealth Imposes No Limits Upon His Prolific Ingenuity, Is Taking A Group Of Visitors On A Tour Of Locus Solus , His Secluded Estate Near Paris One By One He Introduces, Demonstrates And Expounds The Discoveries And Inventions Of His Fertile, Encyclopaedic Mind An African Mud Sculpture Representing A Naked Child A Road Mender S Tool Which, When Activated By The Weather, Creates A Mosaic Of Human Teeth A Vast Aquarium In Which Humans Can Breathe And In Which A Depilated Cat Is Seen Stimulating The Partially Decomposed Head Of Danton To Fresh Flights Of Oratory By Each Item In Cantarel S Exhibition There Hangs A Tale A Tale Such As Only That Esteemed Genius Roussel Could Tell As The Inventions Become Elaborate, The Richness And Brilliance Of The Author S Stories Grow To Match Them The Flow Of His Imagination Becomes A Flood And The Reader Is Swept Along In A Torrent Of Wonder And Hilarity

Poet, storyteller, playwright and French essayist, born in Paris in 1877 and died in Palermo Italy in 1933 Author of a singular literary production of striking originality and dazzling imaginative force, applied with real obsessive fixation experiments applied to descriptive techniques and came to deploy a sort of automatic writing that made him one of the most brilliant of the surrealist movem

❰Reading❯ ➶ Locus Solus Author Raymond Roussel – Webcamtopladies.info
 • Paperback
 • 256 pages
 • Locus Solus
 • Raymond Roussel
 • English
 • 08 November 2019
 • 9780714507347

10 thoughts on “Locus Solus

 1. says:

  My fame will outshine that of Victor Hugo or Napoleon Raymond RousselWhile this wish of Roussel may not have been realized, he did inspire artists than Napoleon ever did.Reading Locus Solus is like having walked into a surrealist painting As one explores the painting bit by bit, several fascinating stories behind the visuals are revealed Roussel takes the reader on a tour of an estate with wildly imaginative and bizarre inventions and works of art on display These, however, are not meant to be mysterious, magical works The narrative alternates between detailed descriptions of the intricate machinery enabling each display and a story describing the context behind the visuals Thus, on one hand, one would hear details laid out with scientific precision And on the other, there are stories from distant lands, ancient times, stories about emperors and warriors The novel is essentially composed of several stories within stories within story.In a way, Locus Solus is about obsessions The owner of the estate is an immensely wealthy man, with a scientific bend of mind and unparalleled ingenuity Once an idea occupies his whimsical mind, he will go to any lengths to make it happen, even if it involves experimenting on people living or dead.Many of the inventions are described in enough technical detail for one to draw out the plan To actually create the display, all one will need is to invent discover the required materials, a godown full of human teeth, an aquarium for terrestrial beings, a half decomposed head, view spoiler a few resurrected dead bodies which will enact some scenes from their lives along with their still alive family members, Creepy hide spoiler

 2. says:

  Gelirleriyle ocuklara kitap hediye edece im YouTube kanal mda Locus Solus kitab n yorumlad m hayale getirilemeyen makine tasar lar yla an koleksiyonculu u yapan, bug ne kadar okudu unuz hi bir kitaba katiyen benzemeyen, ger ekli b y c l k tarz n n belki de d nyadaki tek temsilcisi, l lerin bir reenkarnasyon sistemi i erisinde kendilerini ahiret sim lat r i erisinde buldu u ve belki de bug ne kadar okuduklar m i erisinde yapay zeka edebiyat na sahip ilk kitap Locus Solus stisnas z olarak hepimiz, an lar m z akl m zdaki soyut sil et hallerinden kopar p bir saklama kab nda muhafaza etmek isteriz Onlar n tekrar ya anmas arzuland nda ise elimizde birka saniye kapat lan g zler, akl m zdan ge en ve sinir u lar m za anl k olarak de en uyar mlar, haf za bah emizde soluk i ekler olarak hayat na devam eden unutu lardan ba ka pek bir ey kalmam t r Engin denizlerden gelen bir dalgan n ula aca sahilin kumlar n en uzak yelerine kadar y k yor olma arzusu gibi hayat ve l m de insan n i inde onun tasvir bile edemeyece i kadar uzakta duran kuru d nce par alar n y k yor olmak ister Roussel ise bu eylemin gizli znesidir Neden yeni bir renk hayal edemeyiz sorusunun kar s na k lliyen bir cevap olarak kan Roussel, akla hayale gelmeyen makine tasar lar yla, reenkarnasyon fikrinin olgunla t ahiret sim lat rleriyle, oktan lm insanlar n ve unutulmu hikayelerin unutkanl klara sava a t meydan muharebelerinde hayat ve l m d ncenin b t n silahlar yla birlikte ba ba a b rak r Onun kelimeleri hayatla doludur, onun kelimeleri l mle doludur S rekli tekrarlanan gelgitlerle ya ad m z hayatlar m zdaki varl m z n avutulmu zenginli i, kelimelerimizin fakirli ine sadaka verme ihtiyac duyar Varolu umuzla kelimelerin varolu una sebep olmak isteriz Fakat kelimelerle olan m lakat m zdan da tam olarak bu y zden y z as k ayr l r z Y z m z n etraf ndaki benler, sivilceler, k r kl klar, siyah noktalar ve gamzelerin zaman ge tik e a klanmay bekleyen, akla hayale gelmeyecek hikayelerle ta mas da Roussel in saklama kab i indeki an lar n n bir ge itin st ndeki ke ilerin ge i m cadelesi hikayesinde oldu u gibi dil varl k kutuplar nda sava m na ba l d r Dil varl k kadar zengin olsayd , eylerin yarars z ve suskun ikizinden, kopyas ndan ba ka bir ey olmazd hatta hi var olmazd s 161 Raymond Russel l m ve Labirent, Michel FoucaultKimsenin akl ndan ge iremeyece i eyleri ke feden, o mekan o g ne dek hi s ylenmemi eylerle kaplayan, kar la t m z ve haf za bah emizde yeti tirdi imiz unutulmaya y z tutmu hikayeleri hayat g ne iyle ve l m suyuyla reenkarne eden, s rlar tasvirlerin derinliklerindeki mercan adalar nda arayan Roussel dan ba kas de ildir Dalg lar olarak bizler ise elimizdeki betimleme g c z pk nlar m zla ava giderken onun hayal denizinde vurgun yemekten ba ka are bulamay z Vurgunun hangi y nden geldi ini anlamaya al rken yan m zda beliren dilkurtaran, g r n r k lmaya al t m z hedeflerimizin asl nda birer g r nmezlik eperi yan lg s ndan ibaret oldu unu alg lamam z sa lar Zaten Roussel n yapay zekas da mekan ve dilin insanlar gibi d nmesini sa lad l de zekidir, beklenmediktir eylerin y zeyi alt nda, g r n r nesnelerin i y zlerini g r nmez ekirdeklerinin eperinden ay ran u namevcut mekan ile dil aras ndaki ba s 123 Raymond Russel l m ve Labirent, Michel FoucaultYan lsama ve tekrarlar n kendi memleketleri olarak var oldu u bir ak lda tam devinim vizesiyle hayat ve l m lkesinin aras nda bulunan s n r kap s ndan ge ilirken Roussel adl g mr k memuruna kelime r vetleri sunulmas da tam olarak Roussel n akla hayale getirilemeyen bir turist okur ser venli i elde etme isteminden dolay olabilir diye d n yorum G mr k memurunun ka esinde ise dura an sand klar m z n i inde ka rd m z devingenlikler vard r Bu devingenliklerin renilmi aresizli i i erisinde Roussel n saydam sinir kap s ndan ge ilir.Kitap ya da hayat boyunca birilerinin bizim i in kurgulad eserlere dura an bak lar m zla bakar ge eriz, bize verilmi olan organlar m z, taraf m zca umursanmayan anatomik rit ellerini yerine getirmekle me gulken g z m ze yans yan ve e itli tabakalardan ge en imgelemlerin katmerlerindeki eksiklikleri sorgulama ihtiyac duymay z G r n rde eksik g r nmeyenler, g r nmezde eksik g r n r Ya am yan lsamas tamd bak n devingenli i, akci erlerin s rekli solumas , konu ma, de i ik edimler, y r me, hi bir ey eksik de ildi s 112 Locus Solus, Raymond RousselBenli inizin bo lu unu onun edebi zg nl ne teslim etmek istedi iniz anda bug ne kadar okumu oldu unuz kitaplardan sonra Locus Solus, bir uyku serseminin y z n y kamas na benzerdir Okurun r yalarla i mi b y l ger ek i y z n n y kanmas na sebep olan ger ekli b y c Roussel suyunun tazyi i, okurun elindeki ngiliz anahtar n hangi y nde kullanaca na ba l d r nk biliriz ki, bir anahtar hem kilitler hem a ar ya da hem s kar hem gev etir Kelimelerle, arsenikle, l m n ger ek ili iyle ama en nemlisi de tekrar ya anabilirli iyle dolu suyun i indeki s rlar n bize hem tikel hem de o ul gelmesi, onun bir zamanlar kendi tebe iriyle izdi i boyutlu d nsel d nyas n teknolojiye k le olmu iki boyutlu ak llar m zla imkans zl k kafesine ba tan koyma n yarg m zdan dolay d r Victor Hugo nun bir iirini, Nas l, diye sordularKurtulmal pis bedenlerimizdenKanatlar m zdan olmadan l n, dediler , eklinde kendine ve kitab nda tasarlad makinelere yamayan Roussel, kanatlar ndan olmadan lmek istemi tir Kanatlar ndan olmadan lm t r Zira onun kanatlar ard nda b rakt zg n bir dil hazinesidir Bir yang n kma ihtimalinde, Roussel n b rakt kanatlar kullanarak Salvador Dali bir tek Locus Solus kitab yla imgelemlerine u ak bileti almak ister, Michel Foucault ise i indeki adrenalin hormonlar n n supaplar na Roussel ya s rmeden kendini alamaz Adrenalinin peynir oldu u bir kurmaca labirentinde Foucault basit bir fareye d n m t r Roussel ise u ar makine tasar lar yla birlikte k s k s intihar etmi tir nceleme sahibi, y kmak ve y kamak kelimelerinin birle imiyle bir kelime oyunu yapm t r nceleme sahibi, vurgu ve vurgun kelimelerinin birle imiyle bir kelime oyunu yapm t r nceleme sahibi, sanmak ve sand k kelimelerinin birle imiyle bir kelime oyunu yapm t r nceleme sahibi, kafe ve kafes kelimelerinin birle imiyle bir kelime oyunu yapm t r n Raymond Rousseln 1

 3. says:

  I read this book some years ago, and to this day I felt I dreamt it Not meaning it s a Surrealist work and some argue it is at least by its nature But re reading Locus Solus reminds me of the Museum of Jurrastic Technology here in Los Angeles One goes into the museum not sure how it will turn out in the end, but for sure you are going for a wild intellectual and sensual journey There is no real plot for say, but of a group of settings where things happen Some are narratives and some are almost visual set pieces Which explains why Roussel was a major influence on the visual arts of the early 20th Century as well as to poets His mixture of images within bizarre settings never gets stale The wealthy scientist Cantarel takes a group on a tour of his estate, and what he has in his collection Oh my in many ways the book is about obsessions About capturing a moment and keeping it is some form or another And that the author is Raymond Roussel, perhaps one of the great obsessive writers ever A wealthy man who paid for the publication for this book as well as his other titles An author who eventually put together a huge stage show in Paris and a man who traveled around the world and never left the ocean liner So the world of his choice are all in his head And this is what makes his work so great There is logic, but its in a science fiction turn of the century way of looking at the world And that is another odd aspect to his work is that he is clearly a man from the 19th Century dealing with the 20th Century world Without a doubt a work of genius, and a book I will re read again and again.

 4. says:

  What a strange and bizarre book Another obscure volume that I would never have read if not for the 1001 Books You Must Read Before You Die list Raymond Roussel was one of those avant garde French writers whose greatest impact was upon rarefied literary circles known only to other literati Focault, Breton, the New York School, etc And yet, in this strange, surrealist fantasy, I discern influences that may have rippled out to a wider audience Not really a book with a plot, Locus Solus is about a wealthy inventor, Martial Canterel, who takes a group of visitors on a tour of his eponymous estate, Locus Solus Solitary Place and shows them a variety of fantastic and bizarre inventions and tableaux vivants.It s strange and disturbing, but also reminiscent of Willy Wonka, and the bizarre sights Canterel shows his guests make me wonder if perhaps Rube Goldberg got some of his ideas from Roussel Or if Theodor Geisel was inspired by Roussel s strange surrealism The multi layered stories within stories also reminded me of the subsequent trend in post modernism, which in turn made me think of Mark Danielewski s House of Leaves.Canterel s inventions start out merely wacky an automated wind powered paving beetle that constructs elaborate mosaics out of human teeth, which Canterel extracts painlessly from his subjects by means of a magnet that attracts calcium An aquarium filled with aqua mican, water infused with oxygen that can be breathed by terrestrial creatures, occupied by an intelligent hairless cat, a French singer, and a stable of trained seahorses.And then it just gets weirder Presented with tableaux vivants seemingly played out by actors, it turns out that the actors are cadavers animated with resurrectine, another mineral of Canterel s discovery, which causes preserved corpses to act out the most memorable scenes preserved in their nervous systems Canterel mathematically reconstructs a deceased man s final actions and uses it to improbably exonerate a wrongfully convicted murderer, reanimates a dead child which the child s mother holds on her lap supposedly comforted by this semblance of having her child brought back to life , as well as constructing dioramas involving bleeding dwarves and the preserved head of French Revolutionary Georges Danton.Each of these tableaux vivants is accompanied by a story from Canterel, often wrapped around yet another story, each of which is a series of fantastic coincidences and unbelievable twists and contrivances.The bizarre inventions and tableauxs continue gold that acts as a magnet for water Emeralds that absorb sound and are used to create musical tarot cards A cock trained to write by coughing blood African tribesmen who secrete gunpowder A doctor who has a special formula for painlessly removing fingernails, painting them so that they act as mirrors, and then reattaching them.It is all very weird, and it is not at all an easy read.The prodigiously developed caudal apparatus, a kind of solid cartilaginous frame, rose vertically first of all, then spread out forwards in its upper regions to create a veritable horizontal canopy over the bird The inner part was bald, whereas from the outside grew long, tufted feathers, which pointed backwards like some fabulous head of hair The most anterior part of the frame was very sharp and formed a solid, slightly arched knife parallel to the table Fixed horizontally to the back of the canopy by several screws piercing its edge, was a golden plate which, by some baffling magnetism, held a heavy mass of water dangling beneath it perhaps half a litre which, despite its volume, was behaving like a single drop on the tip of one s finger when it is just about to fall.I am guessing it s probably not much easier to read in the original French Roussel s writing was apparently full of extended puns and other word games, suggesting that much is lost in translation Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard The white letters on the cushions of the old billiard table must somehow reach the phrase, les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard letters written by a white man about the hordes of the old plunderer.I am giving this book 3 stars out of admiration for its genius and uniqueness It s certainly memorable and strange That said, the linguistic density and plotless surrealism were of an experience than a pleasure, and I can see why Roussel isn t widely read today outside of literature classes.

 5. says:

  To appreciate this book in all its grandeur one must contextualize it properly We re reading a novel written in 1914, in a period prior to the Great War The social environment was prone to philosophical and scientific positivism that would give birth to the Recieved View on the Wiener Kreis a decade later The electricity takes over as core of industrial revolution, displacing the exhausted steam engine Mists of Victorianism deviate to reveal a world transformed socially, intellectually and technologically All miracles seem possible in the way of scientific progress And The masses have become accustomed to passionate and detailed technical descriptions narrated in daily newspapers.It is in this context when Raymon Roussel dares to portray an applied science, almost or completely miraculous resulting in a horrific landscape of shocking wonders The very detailed and aseptic narrative of the inventions in the garden hides monstrous events and assemblies mosaics created with human teeth reanimated heads, shaved aquatic cats, tableaux performed by zombies trapped in endless loops of the most dramatic moments of their lifesIf Jules Verne represents the sublimation of nineteenth century positivism Roussel is the prophet of the disillusionment that will arise in The Interbellum And it could seems contradictory but Roussel science though fantastic is closer in its development to the real scientific praxis that Verne s Wonders Jules introduced scientific advances of the time in their novels and them He applied it in unexpected ways He spared no descriptions of the theory and technique that underlay its wonders, but they were the descriptions of a finished product already extending into society. Meanwhile Roussel describes the scientific process of discovery and its wonders are confined in a garden that is a metaphoric laboratory One discovery leads to another and over time new derived applications crop up You could say that Verne is pure sociological science fiction, while Roussel is the basis of a future Hard Sci Fi.My personal recommendation is to read this book with all this in mind You have to understand that the complication of narrative language, the nested structure of the descriptions and proliferation details are Roussel s tools to alienate the reader with a sense of scientific asepsis.

 6. says:

  Spurning plot or any kind of traditional development, Roussel wrote this entire novel as a kind of cabinet of curiosities generated by wrenching a kind of narrative continuity out of arbitrary word games Within, a brilliant eccentric shows guests his latest incomprehensible inventions, then explains them in great pseudoscientific detail The Surrealists, 60s avant garde lit, John Zorn, and many others found the utter weirdness to be greatly inspiring, and it is, but it may also be one of those books that I find inspiring and significant then directly enjoyable You can get lost in the insane tableaux for a time, but you re always carried out by the parodic rationalism of Roussel s explanations at some point But this implausible rationalism may be exactly Roussel s purpose, given how the rapid progress of the day carried the world directly into the madness and destruction of world war one the very year this was published, and the world has hardly become comprehensible since.I wrote at greater length about this one here

 7. says:

  I would call Locus Solus an ultimate extravaganza where fantasy and inventiveness knows no limits It s a gallery of brilliantly schizoid visions During this phase of the investigation Cantarel and his assistants closely surrounded the animated corpse, watching his every movement in order to assist him from time to time when necessary In fact the entire story is a vivification of the dead a surreal and post impressionist tale of obsession and insanity defying genres and it is told by genius.

 8. says:

  Pa dobro, videla sam i ovo Locus Solus je nekakav jezi ki eksperiment, nesumljivo originalan, koji je, izgleda, sam sebi svrha i ako ho ete da ga itate, pre svega mu tako pristupite Rusel je, u duhu svoga vremena kad su za jedno prepodne nastajala bar tri nova umetni ka pravca , re io da bude apsolutno moderan, najmoderniji od svih modernista i u tu svrhu osmislio jedinstveni postupak kombinovanja jezi kih elemenata, novu tehniku pisanja koja se uglavnom zasniva na vi ezna ju, tako da se struktura teksta, ali i stvarnost formira u odnosu na jezik, makar takvo preina avanje vodilo direktno do besmisla Da stvar bude uzbudljivija, sebi je, kao pravi control freak, utvrdio veoma stroga pravila i principe, barataju i jezikom i formom kao geometrijskim zakonima ili matemati kim jedna inama.Savremena kritika tu foru nije htela da kupi to je moglo da ispadne sasvim pankerski i kul da je makar publika progutala mamac, no nisu kapirali Razo aran, Rusel je raji predao klju za tuma enje svoje tehnike, ostaviv i svome izdava u amanet da rukopis Kako sam napisao neke svoje knjige objavi tek posle njegove smrti Malo potom je, nakon jednog poku aja samoubistva, i umro, predozirav i se halucinogenima u Palermu to nije bitno njegova smrt njegova stvar, ali neka ostanu ove halucinacije koje mi se ine bitnim Tad su se stidljivo promolili i prvi fanovi, me u kojima je najznatniji Fuko, al se ne to i nisu narazbijali knji arskih izloga guraju i se u gu vi.Gre no bi bilo svesti Locus Solus na taj postupak, budu i da je Ruselova imaginacija vi e nego impresivna, ali se od silnog drve a uma jedva nazire Ni ta od navedenog obi an italac poput mene ne mo e da primeti, izvesno ne lako i svakako ne do odu evljenja koje se o ekivalo, shodno uvodnim injenicama Ne verujem da je situacija bolja u originalu, a pakao kroz koji je prevodilac prolazio mogu samo da slutim A ne sumnjam da se zabavljao prevo enjem.Ovakav je, nekako, koncept neki ludi nau nik al ono, luuuud sprovodi grupicu gostiju kroz svoje imanje imenom Locus Solus na kome se nalaze svakakva udesa neispri ive bizarnosti Eto, i ja u kao primer navesti tu ma inu koja, pokrenuta energijom sunca i vetra, sklapa mozaik od ljudskih zuba, iako ona nikako nije naj udnija od opisanih instalacija Da bi ste, koliko toliko, zagrebali smisao, potrebno je da se probijete kroz dvadesetak minimum strana manijakalne deskriptivnosti i eksplikacije tako detaljne do najsitnijeg raf eta da je gotovo nemogu e zamisliti kako ta sprava, zapravo, izgleda Onda sledi baj ica o temi tog zubnog mozaika koja u sebi sadr i jo jednu fantasti nu pri u, a i ta jo jednu i sve su zabavne Onda pre u na slede i eksponat, pa sve ponovo I sve tako malo Vagner, malo Volter, malo Aleksandar Veliki, arapski putopisci, zaboravljeni gradovi stvarno sva ta i zaista udesno, groteskno, bizarno, lucidno, ma tovitoali beeeeskrajno naporno, suvo i rogobatno, da ovek prosto ima utisak da sve vreme ita besmislene slogove Ne sumnjam da bi studiozno itanje uz to uputstvo donelo ve e zadovoljstvo, ali ne znam kome bih to preporu ila Nakon prvog poglavlja stvar se ne menja, pa eto, ko ho e, nek proba makar toliko.Da je ostao na nekih stotinak strana, bio bi prihva eniji, makar me u stimpankerima koji ozbiljno pate od nesanice Ovako ostajem sa utiskom da ga je na uvenje izgurala Fukoova pa nja, i alom to se, bre, Remone, nisi pona ao kao normalan pisac, kad je na svetu vazda manjak il ova a Vernova p.s Kad slede i put uzmem Peljevina i kad po ne da pr ti onim svojim nenormalnostima, uz jedan znala ki pogled preko ramena, samo u mu dobaciti You know nothing, Viktor Pelevin

 9. says:

  In rereading this I am struck by how much melodrama is buried in it crimes of passion, infanticide, infidelity, suicide, hysteria, etc as if Roussel took the plot lines from any number of 19th c novels and condensed them into the armatures of his bizarre mechanical inventions, where they act as the enlivening agents that sets them in motion I am beginning to think that this buried melodrama constitutes the emotional content of his novels, whereas previously I considered his novels devoid of emotions Whether Roussel actually felt these emotions I cannot say I suspect he felt them, but only through the medium of the novels which he read Which is to say his emotions derive from literature rather than the actual world, but nevertheless they are there, in his own literature.This buried 19th c melodrama in the service of creating a feverish modern landscape of technical gadgetry and disquieting obsession I am now linking to the films of Feuillade from the same time period.

 10. says:

  Lightning Review Je t aime moi non plus Transportive Otherworldly Cliches Roussel uses each chapter s invention as merely a springboard into its origin story Lots o Borgesian foreshadowing from the 30 s Great fun and quite beautiful My mistake was reading it in one night Advice to you read a chapter here and there It ll make the stories stick to your ribs longer than my cokesnort buffet approach Live, learn, LaVerne Lightning Review rating this is not my beautiful house this is not my beautiful wife how did I get here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *